ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน

นิสิตไฟฟ้าที่ต้องการขอทุนการศึกษา สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจนี้แล้วส่งที่หน้าห้องพักอาจารย์ ธนากร ฆ้องเดช

ห้อง 602/6 ชั้น 6 ตึกชูชาติกำภู เมื่อมีทุนการศึกษาที่เหมาะสม อาจารย์จะแจ้งติดต่อกลับอีกครั้งหนึ่ง 

 

นิสิตสามารถขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. ทุนขัดสน

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดทุนการศึกษาได้จากเว็บไซค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษาปี 2556 คลิ๊กที่นี้

2. ทุนคณะวิศวกรรมศาตร์ 

    เป็นทุนการศึกษาที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบให้กับนิสิต นิสิตสามารถขอทุนได้ในหลายประเภท ได้แ่ก่  ทุนทำงาน, ฉุกเฉิน, ขัดสน, เรียนดี  

     นิสิตสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-797-0999 ต่อ 1162 

     (ดาวน์โหลดใบสมัครทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์)

3.  ทุนภายนอกจากบริษัทต่างๆ 

    นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ตามบอรด์ประกาศของภาควิชา หรือตรวจสอบได้ที่เว็บ MaxLearn

www.course.ku.ac.th วิชา Nisit EE หรือตรวจสอบได้ที่นี้ 

 4. ทุนทำงาน 

     ทุนทำงานด้านวิชาการและงานทั่วไป ทำงานให้กับหน่วยงานของคณะหรือภาควิชา ผลตอบแทนชั่วโมงละ 60 บาทต่อวันทำได้ไม่เกิน 1 ชม. 40 นาที (ไม่เกิน 100 บาทต่อวัน) จ่ายเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน นิสิตที่สนใจติดต่อสอบถามThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1503  www.ee.ku.ac.th