KU-TCAS'61 : รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ

     โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ

      วิทยาเขต: บางเขน 
      รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/2 (22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61)

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันที่รับสมัคร

2. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3. ต้องมีคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)

จำนวนรับ 10 คน 

GPAX : 2.50

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

รายละเอียดเพิมเติม : http://admission.ku.ac.th/majors/projects/1/