ปรัชญา

ปฎิธานและพันธกิจภาึควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งปฎิธานในการรับใช้ประชาชน ประเทศชาติและประชาคมโลก

ด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 

และเพื่อให้ภาควิชาสามารถบรรลุปฎิธานดังกล่าว พันธกิจหลักของภาควิชาเป็น ดังนี้ 

  • จัดและสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีคุณภาพสูง มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 
  •  ผลิตบัญฑิตในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
  • จัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรที่จะสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  รวมถึงจัดสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอนและการทำวิจัย
  • สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศ ให้ก้าวหน้าและก้าวทันความเจริญของโลก
  • ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในและนอกประเทศ

 

 

สถิติเว็บไซต์

1368956
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
515
599
14902
1368956

IP: 54.226.55.151