อ.ดร. กาญจนพันธุ์  สุขวิชชัย
Kanjanapan Sukvichai (D.Eng)

รหัสอาจารย์:E5018
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1566
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

M.Sc.  (Electrical and Computer Engineering) The University of New Haven, USA, 2549

D.Eng. (Mechatronics), AIT, 2557

 

Professional Experience

 

World RoboCup Organization

(Small Size Robot Soccer League)                                            2009 – 2014           

Position : Executive Committee, Technical Committee and Organizing Committee

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Robot Design (Mechanics, Embedded, Electronics, Control, Path Planning, AI )

2) Control Algorithm (Robust, Optimal, Adaptive, Modern Control)

3) Computer (Linux, Windows, Embedded Linux, Linux Driver, Computer Vision)

 

ผลงาน

 

Publications

 

 1. Kanjanapan Sukvichai, Kandith Wongsuwan, Chanunya Loraksa and Surachat Chantarachit, Simple 3D Splint Reconstruction using a Low Cost Smart Phone Line Laser 3D Scanner, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC2018), Honolulu, USA, January 2018.
 2. Konlayut Songkrasin, Kanjanapan Sukvichai, Kandith Wongsuwan, Nattapon Chayopitak and Yasuharu Koike, Design of a Visual Control Based using Optical Flow for a Ball-Riding Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC2018), Honolulu, USA, January 2018.
 3. Kanjanapan Sukvichai, Pruttapon Maolanon and Konlayut Songkrasin, Design of a Double-Propellers Wall-Climbing Robot, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2017), Macau, China, 2017
 4. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai, Generalizing Corrective Gradient Refinement in RBPF for Occupancy Grid LIDAR SLAM, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2017), Macau, China, 2017
 5. Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Panya Lao-Anatana, Design of a Fuzzy Logic Controller on an ARM-Cortex M3 using FreeRTOS for a Ball-Riding Robot, the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 6. Pattaraporn Tulathum, Benjarut Sripetchdanon, Kanjanapan Sukvichai and Konlayut Songkrasin, Development of a Cooperative Restaurant Service Robots System based on ROS, the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 7. Rapeepong Rattanawaorahirunkul, Peerayot Sanposh, Kanjanapan Sukvichai, Yodyium Tipsuwan, and Phakhachon Hoonsuwan, Feedback Linearization with PID Controller Design for Autonomous Underwater Vehicle Using Particle Swarm Optimization (PSO) , the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), Busan, South Korea, 2017.
 8. Konlayut Songkrasin , Kanjanapan Sukvichai , Nut Kaewnark  and Thanachote Visetsuthimont, Design and Development of a Soccer Robot For Education using Personal Smartphone Interface, The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017  (CRIT 2017), Bangkok, June 2017.
 9. Panya Lao-Anatana, Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Pattaraporn Tulathum, Implementation of a ball-riding robot controller using FreeRTOS, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
 10. Kanjanapan Sukvichai, Konlayut Songkrasin and Teeratath Ariyachartphadungkit , Design of the Multi-tasks Multi-processors System for an Underwater Robot, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
  * Best Paper Award.
 11. Jantanee Rungrangpitayagon, Sirivat Poonvasin, Peerayot Sanposh, Rapeepong Rattanawaorahirunkul, Kanjanapan Sukvichai and Chanin Panjapornpon, Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System, The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), Bangsaen,  May 2017, Thailand.
 12. Kanjanapan Sukvichai, Design of a Fuzzy Logic Adaptive Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam. * Best Paper Award Bronze Prize.
 13. Panya Lao-anantana, Kanjanapan Sukvichai and Patamaporn Sripadungtham, Development of a Motion Controller for a Parachute Rice Sprout Transplanter, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 14. Kanjanapan Sukvichai, Nut Kaewnark, Kandith Wongsuwan and Piyamate Wisanuvej,  Implementation of Visual Odometry Estimation for Underwater Robot on ROS by using RaspberryPi 2, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 15. Teeratath Ariyachartphadungkit, Kanjanapan Sukvichai, Rangsarit Vanijjirattikhan and Shoichi Hasegawa, Implementation of PID Posture Controller for 6 DOF Underwater Robot, International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016 (ICEIC2016), Danang, January 2016, Vietnam.
 16. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai , Development of Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation System, IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, Volume 4  Number 4  August  31, 2015, ISSN 2287-5255, pp 216-223, IEIE, South Korea, 2015
 17. Alfredo Weitzenfeld, Joydeep Biswas, Mehmet Akar, and Kanjanapan Sukvichai , RoboCup Small-Size League: Past, Present and Future,  Notes in Computer Science Volume 8892 , 2015 , pp 611- 623. ISBN 978-3-319-18614-6 , Springer International Publishing Switzerland,  2015
 18. Kanjanapan Sukvichai, Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea. * Best Paper Award.
 19. Teeratath Ariyachartphadungkit, Kanjanapan Sukvichai and Rangsarit Vanijjirattikhan, Design of the PID Posture Controller for 6-DOF Underwater Robot, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South Korea.
 20. Kandith Wongsuwan and Kanjanapan Sukvichai, Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea.
 21. Krit Chaiso and Kanjanapan Sukvichai, Comparison of Deep Learning Algorithms Based on Face Recognition, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South  Korea.
 22. Krit Chaiso, Jaktip Yodsri and Kanjanapan Sukvichai, Adaptive Feature Extraction Using Sparse Autoencoder Based On Bag-of-Word Model, 30th ITC-CSCC 2015, Seoul, June 2015, South Korea.
 23. Bhirawich Pholpoke, Krit Chaiso and Kanjanapan Sukvichai, Odometry Estimation Using Multi-Sensors Fusion for an Indoor Omni-directional Mobile Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014, THAILAND.
 24. Kanjanapan Sukvichai, PID surface Sliding Mode Control of a Ball-Riding Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014, THAILAND.
 25. Kanjanapan Sukvichai, Jaktip Yodsri and Thanarat Chaveekolakit, Object Avoidance using Fusion of Kenect 3D Point Clouds and Laser Range Finder Information for a Mobile Robot, 29th ITC-CSCC 2014, Phuket, July 2014 ,THAILAND.
 26. Kanjanapan Sukvichai and Manukit Parnichkun, Double-level ball-riding robot balancing: From system design, modeling, controller synthesis, to performance evaluation, An International Journal Mechatronics , issue 24, pp. 519–532, ISSN: 0957-4158, ELSEVIER, IPF 1.823, 2014
 27. Sukvichai, K., Chaiso, K and Yordsri, J. Object Recognition and Localization using Naïve Bayes Nearest Neighbor,  1st International Conference on Information Technology and Electronics Commerce, Harbin, Dec 2013, CHINA.
 28. Sukvichai, K., Ariyachartphadungkit, T. and Chaiso, K. Robot Hardware, Software, and Technologies behind the SKUBA Robot Team, Lecture Notes in Computer Science Volume 7416, 2012, pp 13-24. ISBN 978-3-643-32059-0.
 29. Sukvichai, K. and Fish, A. The Development of Nonlinear Model Reference PID Controller for a bipedal robot, Journal of Computer Science, Informatics & Electrical Engineering, Volume 3, Issue 1, 2011.
 30. Wasuntapichaikul, P., Sukvichai, K. and Tipsuwan Y. Implementation of Torque Controller for Brushless Motors on the Omni-directional Wheeled Mobile Robot. In Proceedings of ITC-CSCC 2010, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, July 2010, THAILAND.
 31. Sukvichai, K. and Wechsuwanmanee, P. Development of the Modified Kinematics for a Wheeled Mobile Robot. In Proceedings of ITC-CSCC 2010, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, July 2010, THAILAND.
 32. P. Hoonsuwan, S. Sillapaphiromsuk, K. Sukvichai, A. Fish Jr., Designing a Stable Humanoid Robot Trajectory using a Real Human Motion, ECTI-CON 2009, Pattaya, Thailand, Volume 1, pp. 336-339.
 33. K. Sukvichai, A. Fish Jr., The Application of the Nonlinear Model Reference PID Controller for a Planar Robot Arm , ECTI-CON 2008, Krabi, Thailand, Volume 2, pp. 637-640.

 

Local Magazines:

 

 1. THAI HIGHER EDUCATION REVIEWS (THER) Vol. XI No.41 July-September 2012, SKUBA, the Small Size Robot Soccer Team.
 2. SemiConductor Electronics, Issue 351, Nov 2010, Small Size Robot Soccer Team SKUBA 2010 Final part.
 3. SemiConductor Electronics, Issue 350, Oct 2010, Cheap and easy Heart Rate monitor.  
 4. SemiConductor Electronics, Issue 347, Aug 2010, Small Size Robot Soccer Team SKUBA 2010 First part.

 

Experiences and Researches:

 

2013- 2014     :  Research in “Development of An UnderWater Robot System” Sponsored by PTTEP Co., Ltd.

2007- 2010     :  Join Research in “Development of Termite Control Robot” with the Post Engineer Department, the Royal Thai Military.

                     :  Research in “Development of a Single-Sided Print Circuit Board Rapid Prototype making Machine”, Kasetsart University. 

                     :  Advisor of a Small-Size League Robot team, SKUBA, Kasetsart University.              

2005- 2007     :  Research in “Nonlinear Adaptive Controller for a Humanoid Robot”

                     :  Guest Speaker for IEEE mini Section in the University of New Haven, “Computer Technology and Future Trend”

2004- 2005     :  Research in “Baby Care Online Monitoring System”

                     :  Research in “Developing an Intelligent Mass Transportation System Prototype” with the House of Parliament and Kasetsart University.

                     :  Research in “Moisture and Temperature Measuring Equipments for weather station” with  the faculty of Forestry at Kasetsart University.

2003 -2004     :  Teaching at Sirindhorn International Institute of Technology, Thailand.

                     :  Develop a prototype of Seed Moisture Measuring System and Data logger.

2002 - 2003    :  Research in “Developing a weather station system and  measurement” with the faculty of the Forestry at Kasetsart University.

                     : Teaching in The faculty of Engineering and Applied Science at Chalermphrakiat SakonNakhon Province Campus (Kasetsart University)

2001 - 2002   :  Research in “Developing a water flow rate measurement and Data logger System”

ผลงาน

 http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510062

 

สถิติเว็บไซต์

1452328
วันนี้
เมื่อวานนี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
181
494
12720
1452328

IP: 54.158.15.97