นิสิตระดับปริญญตรี ได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านเพื่อสังคม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ...

อ่านเพิ่มเติม...
KU-TCAS'61 : Round 1/2 (Portfolio)
Application Period: 22 December 2017- 12 January 2018