ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

...
WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project

Call for participation - Humanitarian Project Competition for $1000 award!!!

...

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับ รางวัล 

IEEE PES Thailand...

The 4th IEEE WIECON-ECE 2018 conference/50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

 The EE-KU is celebrating fitty...

มาพบกันที่ EE Open House 2018
ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ข้อมูลสำหรับนิสิตปัจจุบัน